ผู้ว่าฯ มุกดาหาร นำพุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญ เนื่องในวันมาฆบูชา

วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำพุทธศาสนิกชนประกอบกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีแสดงธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีมงคลใต้ รับบิณฑบาต บริเวณริมโขงหน้าวัดศรีบุญเรือง
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานประกอบพิธีสงฆ์เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีพระมหามงคล มงฺคลฺคุโณ เป็นประธานสงฆ์และแสดงธรรมเทศนาเจริญพระพุทธมนต์และนำประกอบพิธีเวียนเทียน รอบอุโบสถ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์
สำหรับวันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง “โอวาทปาติโมกข์” แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก มีเป็นใจความสำคัญ ว่า “ทำความดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์”
ในวันมาฆบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อม ๆ กันถึง 4 ประการ อันได้แก่
วันนั้นตรงกับวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์มี
พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6
พระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ “เอหิภิกขุอุปสัมปทา” เพราะเกิดเหตุอัศจรรย์ 4 ประการข้างต้น ทำให้วันมาฆบูชาเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า “วันจาตุรงคสันนิบาต”
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: