ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่นลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ตามโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยนายก อบจ.มุกดาหาร สภาเกษตรกรแห่งชาติ พร้อมคณะ และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมประชุมกับ นายเนซึ คิโยมิ และคณะผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความร่วมมือตามโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยร่วมกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนตามแนวคิดการสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียว
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารได้ตอบรับความร่วมมือโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นโอกาสในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ และเป็นต้นแบบในภูมิภาคต่อไป
นายเนซึ คิโยมิ หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายญี่ปุ่น กล่าวว่า การดำเนินการโครงการดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนตามแนวคิดการสร้างระบบเศรษฐกิจสีเขียวภายใต้แนวคิด “Bioland ” โดยมีเป้าหมาย ให้พื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้กับเกษตรกรในระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินการโครงการด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมในระยะต่อไป
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้นำคณะผู้แทนประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้แก่ โครงการแล้งนี้ต้องมีน้ำต้นแบบด้วยพลังงานแสงอาทิตย์จากแม่น้ำโขง ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโป่งขามอำเภอหว้านใหญ่ , แปลงใหญ่อ้อย ตำบลคำป่าหลาย พื้นที่ 1400 ไร่ , การพัฒนาแหล่งน้ำ บ้านโพนงาม ตำบลโพนงาม บ้านกกไฮ อำเภอคำชะอี และสหกรณ์การเกษตรหนองสูง และพื้นที่พัฒนาสถาบันการศึกษา “ อาคารศูนย์รวมใจ “ บริเวณภูผาเจีย
ทั้งนี้ นายเนซึ คิโยมิ ผู้แทนจากประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่เพียงพอในการสร้างพืชเศรษฐกิจ เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการทำไบโอพลาสติก ซึ่ง บัวหิมะ จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคุณค่าสามารถสร้างมูลค่าและสามารถต่อยอดในการผลิตไบโอพลาสติกได้ ซึ่งจะทำให้จังหวัดมุกดาหาร เป็นอันดับ 1 ในอาเซียนได้ไม่ยาก
ข่าว : วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: