ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามนโยบายด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

วันที่ 2 มีนาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 11 พร้อมด้วยนายปรีชา ทองคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขต 11 นายสันติ ป่าหวาย หัวหน้าผู้ตรวจกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร โดยมีจังหวัดนครพนมและสกลนครร่วมประชุมทางไกลผ่าน Video Conference
โดยมีนายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลของจังหวัดว่ามุกดาหารเป็นจังหวัดที่มีชายแดนติดแม่น้ำโขง 72 กิโลเมตร จังหวัดมุกดาหาร ได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อร่วมพัฒนาด้านเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีทุนทางวัฒนธรรมในการขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าทางด้านการท่องเที่ยว
จากนั้น หน่วยงานได้นำเสนอข้อมูลตามประเด็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลด้านการท่องเที่ยว ประกอบด้วย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานวัฒนธรรม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
ส่วนด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต หน่วยงานนำเสนอประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดมุกดาหารสำนักงานศึกษาธิการสำนักงานแรงงานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และสำนักการสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
นายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 11 กล่าวว่า แต่ละจังหวัดมีเสน่ห์ด้านการท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันจึงควรหาวิธีการจูงใจให้คนมาท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และยังฝากให้ อปท.สร้างการรับรู้กับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อให้นักท่องเที่ยวมีความอบอุ่นใจ มาแล้วอยากกลับมาอีก
ส่วนด้านการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมกันพัฒนาคนทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนพัฒนาความรู้ทักษะที่เหมาะสมตรงกับความต้องการของตลาดทั้งปัจจุบันและอนาคตและส่งเสริมการศึกษาให้ทั่วถึงให้ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาได้ตลอดช่วงชีวิต โดยให้สถาบันการศึกษากำหนดรูปแบบการสะสมหน่วยกิตเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความจำเป็นในการพักการเรียนให้สามารถกลับมาเรียนต่อหรือโอนหน่วยกิต ไปเรียนสถาบันศึกษาอื่นๆ ได้ รวมถึงการส่งเสริมการออกกำลังกายทุกช่วงวัย เพื่อมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถดำเนินชีวิตทุกช่วงวัยอย่างมีความสุข
จากนั้น ในช่วงบ่ายนายธีรวุธ กลั่นเลี้ยง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 11 พร้อมด้วยนายปรีชา ทองคำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการซ่อมแซมโครงสร้างและปรับปรุงตลาดอินโดจีนพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์การค้าขายชายแดน ณ ตลาดอินโดจีนจังหวัดมุกดาหาร
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: