จังหวัดมุกดาหาร เปิดเวทีเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GURU ต่อยอดธุรกิจ SME พัฒนาสินค้าเกษตร สู่ชุมชนมุกดาหาร

วันนี้ ( 24 กุมภาพันธ์ 2566) เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมพลอยพาเลซ อ.เมือง จ.มุกดาหาร นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดเวทีจัดกิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) เพื่อสนับสนุน การส่งเสริม SMEs พัฒนาสินค้าเกษตร ภายใต้งานให้บริการ SME ครบวงจร ( SME One Stop Service Center : OSS)สกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ร่วมกับผู้ประกอบการตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์และผลผลิตจากชุมชน หอการค้าจังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีเกษตรกร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มอาชีพ พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมรับกิจกรรม
นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมการเชื่อมโยงความเชี่ยวชาญจาก GURU ผู้เชี่ยวชาญ ปราชญ์ชุมชน อาสาสมัครส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (อสสว.) เพื่อสนับสนุน การส่งเสริม SMEs พัฒนาสินค้าเกษตร ที่จัดขึ้นในวันนี้ จะเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาและต่อยอดผลิตผลจากชุมชนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรอินทรีย์ เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่เห็นความสำคัญในการนำผลผลิตจากชุมชนมาเป็นวัตถุดิบ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ และเพิ่มมูลค่าผลผลิต เป็นการยกระดับให้เป็นสินค้าที่ได้รับมาตรฐานและจำหน่ายในวงกว้างต่อไป
สำหรับกิจกรรมในวันนี้นอกจากจะมีการเปิดเวทีเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาสินค้าและตลาดสร้างสรรค์ การเตรียมความพร้อม ของผู้ประกอบการในการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด การขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการจัดการหนี้สินของเกษตรกรแล้ว ยังเปิดจำหน่ายผลผลิตเกษตรอินทรีย์และผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการด้วย


ภาพ/ข่าว: อรรถพล หมื่นทุม
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: