กรมทางหลวง เปิดเวทีศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทางคู่แนวใหม่สายบ้านไผ่-นครพนม ครั้งที่ 1 ที่มุกดาหาร

วันนี้ 24 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 09.00 น) ที่ห้องประชุมริเวอร์แกรนด์บอลรูม โรงแรมริเวอร์ซิตี้มุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายวลัยพรรณ น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศโครงการการศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้นการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อสถานีรถไฟทั้งคู่แนวใหม่ สายบ้านไผ่-นครพนม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการศึกษาเพื่อให้เกิดการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟ ที่จะเกิดการพัฒนาเมืองไปตามแนวรถไฟโดยรอบ สถานีรถไฟที่ตั้งใหม่ ที่จะก่อให้เกิดชุมชนใหม่ ที่อาจส่งผลกระทบกับการจราจรบนทางหลวงในอนาคต จึงต้องมีการวางแผนพัฒนาระบบโครงข่ายที่เชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบด้านการจราจรบนโครงข่ายทางหลวงจากกิจกรรมตัวสถานีรถไฟ อีกทั้งเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองจากระบบขนส่งทางรถไฟสายใหม่ โดยเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีบทบาทในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นรวมถึงการแสดงออกถึงความต้องการที่จะพัฒนาโครงการต่างๆร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาโครงการ โดยมีพื้นที่ศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ครอบคลุมในระยะ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวเส้นทางรถไฟสายบ้านไผ่-นครพนม ใน 6 จังหวัด 19 อำเภอ 78 ตำบล ซึ่งจังหวัดมุกดาหารมีพื้นที่ที่อยู่ในการศึกษาของโครงการใน 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนิคมคำสร้อย (5 ตำบล : ต.โชคชัย ต.นิคมคำสร้อย ต.กกแดง ต.นากอกและ ต.หนองแวง) อำเภอเมืองมุกดาหาร (4 ตำบล : ต.นาโสก ต.คำอาฮวน ต.มุกดาหารและ ต.บางทรายใหญ่) และอำเภอหว้านใหญ่ (5 ตำบล : ต.บางทรายน้อย ต.ชะโนด ต.หว้านใหญ่ ต.ป่งขามและ ต.ดงหมู)
ทั้งนี้ มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอและซักถาม แสดงความคิดเห็นในเวทีนี้อีกด้วย


ภาพ/ข่าว: อรรถพล หมื่นทุม
#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: