แม่บ้านมหาดไทย และเหล่ากาชาดมุกดาหาร มอบรถเข็นวิลแชร์ ตามโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” สำหรับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลาประมาณ 10.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และนางอัญชลี กัลมาพิจิตร บุญณราช ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวแทนส่งมอบรถเข็นวีลแชร์ ในโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข” สำหรับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่อำเภอทุกอำเภอนำไปมอบให้กลุ่มเป้าหมายที่ได้สำรวจไว้แล้ว อำเภอละ 10 ราย รวมทั้งสิ้น 70 ราย โดยมีนายอำเภอแต่ละอำเภอ เป็นผู้รับมอบที่บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
ด้วยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหารและเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ได้คำนึงและเห็นถึงความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการที่มีฐานะยากจน และขาดแคลนกำลังทรัพย์ ให้ได้รับความสะดวกในการดำเนินชีวิตประจำวันมากขึ้น ตลอดจนเป็นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการ “รถเข็นนั่ง ปันสุข”สำหรับผู้พิการในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือด้านสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ขาดแคลนกำลังทรัพย์ และมีความบกพร่องหรือความไม่สะดวกในการเคลื่อนไหว ให้สามารถประกอบภารกิจหรือช่วยเหลือตัวเองได้ รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้ชุมชนเกิดความเอื้ออาทรห่วงใยต่อผู้พิการ และสร้างความสามัคคีมีน้ำใจของคนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
Share: