เลื่อนกำหนดการลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน

จังหวัดมุกดาหารได้รับแจ้งจาก กอนช. ว่า ตามประกาศ กอนช. ฉบับที่ 6/2564 เรื่อง แจ้งเตือนสถานการณ์แม่น้ำโขง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากกระทรวงทรัพยากรน้ำ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้แจ้งการปรับลดการระบายน้ำของเขื่อนจิ่งหง เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงข่ายพลังงาน ในช่วงวันที่ 31 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2564 กอนช. จึงได้วิเคราะห์และประเมินผลการเลื่อนกำหนดการลดการระบายน้ำดังกล่าวพบว่า จะไม่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างมีนัยสำคัญ โดยคาดการณ์ว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงจะมีแนวโน้มลดลงตามลำดับและจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2564 เนื่องจากได้รับอิทธิพลจากร่องมรสุมที่พาดผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตอนบน และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในการนี้ จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง ได้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป

Share: