การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมดุสิตา โรงแรมมุกดาหารแกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ
ครั้งที่ 1 พนักงานราชการ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป (กรมการปกครอง)

Share: