พิธีมอบราวัล “โพธิคยานาคาธิบดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

มอบ 11 รางวัล “โพธิคยานาคาธิบดี” ครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลานพญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช จังหวัดมุกดาหาร
5 กุมภาพันธ์ 2566 (เวลา 18.00 น.) ณ บริเวณ องค์พญาศรีภุชงค์มุกดานาคราช แก่งกะเบา อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร สถาบันโพธิคยาวิทยาลัย 980 ร่วมกับ คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัล “โพธิคยานาคาธิบดี ประจำปี 2566 “ เพื่อยกย่องเชิดชูผู้ทำคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนาและผู้มีศรัทธาในบารมีขององค์พญานาค
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวต้อนรับ ดร.อภัย จันทนจุลกะ ประธานคณะกรรมการรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาฯ (ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์) พร้อมคณะ และร่วมกันประกอบพิธีพิธีบวงสรวงโปรยข้าวตอกดอกไม้ และมีแสดงรำถวายองค์พญานาค ทวยเทพ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลุ่มน้ำโขง
ดร.อภัย จันทนจุลกะ ประธานคณะกรรมการรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่บุคคล คณะบุคคลและองค์กรจำนวน 3 สาขา รวม 11 รางวัล และพระสงฆ์สมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ ประกอบด้วย
– สาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ประเภทบุคคล จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ วรทสฺสี,ป.ธ. 9, ปร.ด.) เจ้าคณะภาค 10, เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยาราม
2. พระเทพวัชราจารย์ (เทียบ สิริญาโณ, ป.ธ.9, รศ.ดร.) รองเจ้าคณะภาค 5 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
3. ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานมูลนิธิธรรมดี ประธานที่ปรึกษา บริษัท ดีซี คอนซัลแทนส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง คอมมูนิเคชั่นส์ จำกัด
– สาขาส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา ประเภทองค์กร จำนวน 3 รางวัล ได้แก่
1. พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2. องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก
3. ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
– สาขาพุทธศิลป์ ประเภทบุคคล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. อาจารย์วนิดา พึ่งสุนทร ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) ประจำปีพุทธศักราช 2546 และ
2. นายวัชราศิลป์ พิสิษฐ์กูล จิตรกรอัจฉริยะรุ่นเยาว์ ศิษย์อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
– รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา ประเภทบุคคล จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1. นายขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
2. นายศิริชัย บุญชิต หรือ หนึ่งนาคา ผู้ผลิตรายการและพิธีกรรายการคนหัวนาค และเจ้าของวังแสนมนต์ตรา ลานธรรมปู่องค์ดำแสนศิริจันทรา-ย่ามณีจันทรา
– สาขาสื่อมวลชนเพื่อพระพุทธศาสนา ประเภทคณะบุคคล จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ รายการตามรอยนาคา ช่องยูทูบนาคาทีวี ดำเนินรายการโดยนายพศิน เรืองวุฒิ และผลิตรายการโดยคณะบุคคลรายการตามรอยนาคา
ความหมาย ของรางวัลโพธิคยานาคาธิบดี ประกอบไปด้วย
– ด้านล่างของรางวัล เป็นมหาสมุทร ซึ่งหมายถึงที่อยู่ของพญานาค
– แกนกลางของรางวัล เป็นสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรุซึ่งเป็นศูนย์กลางของโลกและจักรวาล และเขาพระสุเมรุหมายถึงสถานที่อยู่ของพญานาค
– ดอกบัว หมายถึงสัญลักษณ์ที่อยู่เหนือโลก (โลกุตระ) ซึ่งหมายถึงพระพุทธศาสนา
– พญานาค ที่พันรอบเขาพระสุเมรุและดอกบัว หมายถึงความผูกพันที่มีอยู่กับธรรมชาติ มหาสมุทร แม่น้ำ ป่าไม้ ภูเขา และพระพุทธศาสนา และยังหมายถึงการปกป้องคุ้มครองธรรมชาติและพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง
รางวัลโพธิคยานาคาธิบดี คือ รางวัลแห่งการยกย่องเชิดชูคุณความดีของพญานาคที่ได้บำเพ็ญโพธิธรรม เพื่อการปกป้องพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงถาวรสืบไป
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
ภาพ : อรรถพล หมื่นทุม
Share: