จังหวัดมุกดาหาร เปิดประชุมปฏิบัติการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดมุกดาหาร

วันนี้ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 น. ที่ห้องประชุมดอกช้างน้าว ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณบุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการบูรณาการกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ โดยนายองอาจ ซองทุมมินทร์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร ได้รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา พบว่า จังหวัดมุกดาหารมีครัวเรือนที่พบปัญหาครัวเรือนยากจน จำนวน 2,803 ครัวเรือน ซึ่งได้รับการช่วยเหลือแล้วทั้งหมด ทั้งในมิติด้านสุขภาพ เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ความเป็นอยู่ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ขาดการออกกำลังกาย ได้วางแนวทางให้ทีมพี่เลี้ยงเข้าไปพบปะและคำแนะนำจัดตารางการออกกำลังกาย และการดูแลสุขภาพให้ถูกสุขลักษณะ ในมิติด้านการศึกษา เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ ได้เข้าไปประเมินพัฒนาการของเด็ก แนะแนวการศึกษาและจัดหาสถานศึกษาให้ถ้าพร้อม ในมิติความเป็นอยู่ พบว่าสภาพบ้านเรือนจัดไม่เป็นระเบียบ ไม่คงทน มีความทรุดโทรม โดยได้แนะนำการจัดระเบียบบ้านเรือนให้น่าอยู่ อีกทั้งซ่อมแซมบ้านและสร้างบ้านให้ใหม่ ส่วนมิติรายได้ พบว่าผู้มีรายได้น้อยไม่พอต่อรายจ่าย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพมอบเงินสงเคราะห์ ตลอดจนการอบรมฝึกอาชีพและกิจกรรมลดรายจ่ายในครัวเรือน และมิติสุดท้าย คือ การเข้าถึงบริการภาครัฐ พบว่ามีผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่ได้รับบัตรสวัสดิการ โดยได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งต่อข้อมูลเพื่อให้ได้รับสวัสดิการต่อไป
สำหรับปี 2566 ได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนให้ตรงจุดยิ่งขึ้น ให้ครอบคลุมในทุกปัญหา อาทิ ปัญหาด้านที่อยู่อาศัย น้ำดื่มน้ำใช้ การศึกษาที่มีคุณภาพ อาชีพและรายได้ ความปลอดภัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ตลอดจนปัญหาที่ไม่สามารถแก้ด้วยตัวเองได้ ซึ่งเป็นต้นเหตุของความยากจน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ขอให้ทุกหน่วยงานร่วมมือกันทำงานเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความยากจนให้เกิดผลสำเร็จตามเป้าหมายในทุกมิติ และเกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม ลดปัญหา เพิ่มช่องทางและรายได้ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขต่อไป
Share: