ประกาศจังหวัดมุกดาหาร เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 3 ตำแหน่ง 15 อัตรา

///รับสมัครสอบ ตั้งแต่วันที่ 9 -16 กรกฎาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการทาง อินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์จังหวัด www.mukdahan.go.th/
หัวข้อ “การรับสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย”

///คุณสมบัติ ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง

///ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ทางเว็บไซต์จังหวัดมุกดาหาร www.mukdahan.go.th/

Share: