จังหวัดมุกดาหาร มอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 2566

วันที่ 30 ม.ค. 2566 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของไทย (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศของไทย ส่งเสริมการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิคุณภาพดี และสร้างต้นแบบเกษตรกร รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นเลิศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานเชิงพาณิชย์ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพข้าว
โดยจะมีรางวัลทั้งหมด 2 ประเภท
1. ประเภทเกษตรกรรายบุคคล รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ และรางวัลเงินสด 6,000 บาท ได้แก่ นางสาวศิรินภา อุระ หมู่ 2 ตำบลโพนทราย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
-รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้รับโล่ และรางวัลเงินสด 5,000บาท ได้แก่ นางสาวรัตนา ใจเที่ยง หมู่ 15 ตำบลโพนพราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
– รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้รับโล่ และรางวัลเงินสด 4,000 บาท ได้แก่ นายนิวัต วาปี หมู่ 15 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
– รางวัลชมเชย ได้รับโล่ และรางวัลเงินสด 3,000 บาท ได้แก่ นายไฮ พันธ์อุด หมู่ 15 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
2. ประเภทสถาบันเกษตรกร รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่ และรางวัลเงินสด 1,000 บาท ได้แก่ ศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ตำบลโพนทราย หมู่ 2 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
-รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้รับโล่ และรางวัลเงินสด 8,000 บาท ได้แก่ กลุ่มทำนายุคใหม่ หมู่ 15 ตำบลโพนทราย อำเอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
-รางวัลรองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้รับโล่ และรางวัลเงินสด 5,000บาท ได้แก่ กลุ่มทำนาแม่บ้านเกษตรกร หมู่ 3 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ข้าวหอมมะลินับเป็นข้าวพันธุ์ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพดีของไทยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ทำให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาสูงกว่าข้าวชนิดอื่น ช่วยเพิ่มรายได้ของเกษตรกรและเสริมสร้างเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกทางหนึ่ง การที่เกษตรกรดูแลรักษาผลผลิตจนสามารถชนะการประกวดข้าวหอมมะลิของจังหวัดในครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องที่สมควรยกย่องเป็นอย่างยิ่งเพราะผู้ชนะการประกวด ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ขอให้ท่านรักษามาตรฐานคุณภาพที่ดีไว้และปรับปรุงบำรุงพันธุ์ข้าวและผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
Share: