จังหวัดมุกดาหาร ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 2/2566

วันนี้ (30 มกราคม 2566) เวลา 9.30 น. ที่ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 2/2566 ประจำเดือนมกราคม 2566 เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติราชการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและพิจารณาโครงการต่างๆ ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
โดยในวาระแรกได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานจังหวัดมุกดาหาร ที่ย้ายดำมาดำรงตำแหน่งจำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
2. นางจันจิรา สายรอด ผู้อำนวยการเฉพาะด้านวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดอำนาจเจริญ มาดำรงตำแหน่ง เกษตรจังหวัดมุกดาหาร
3. นายเสกสรร สังขวิสุทธิ์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี มาดำรงตำแหน่ง ประกันสังคมจังหวัดมุกดาหาร
4. นายต่อพงศ์ ประเสริฐสังข์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช มาดำรงตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
5. นายอรรครัตน์ รัตนจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดมุกดาหาร
ด้านสาธารณสุข ได้รายงานสถานการณ์โรคหลอดเลือดสมองจังหวัดมุกดาหาร พบอัตราการตายของผู้ป่วย ในปี 2563 – 2565 อยู่ที่ 3.69 3.59 และ 4.09 ตามลำดับ ซึ่งมีอัตราแน้วโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องเฝ้าระวังในผู้ป่วยภาวะวิกฤต และส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการป้องกันฯ รายการช่วยเหลือด้วยเครื่อง AED เบื้องต้น ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมุกดาหารได้นำเสนอโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ สินค้าเกษตรปลอดภัยสินค้าเกษตรอัจฉริยะสินค้าเกษตรแปรรูปและสินค้าเกษตรชีวภาพ โดยใช้กลไกอาสาสมัครเกษตรในการขับเคลื่อนร่วมกับประชาชนและภาคีต่างๆในพื้นที่ โดยกำหนดให้มีอย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง ตลอดจนส่งเสริมแผนธุรกิจเกษตรไปสินค้าสำคัญของหมู่บ้าน เพื่อขอเสนอขอสนับสนุนกู้เงินจากแหล่งเงินทุน อาทิ ธกส. หรือ กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (อบก.)
ด้านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดมุกดาหาร (สวท.มุกดาหาร) ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลิตสื่อ ภายใต้ชื่อ “1 นาที ที่นี่มุกดาหาร” ซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์กรต่างๆในจังหวัดมุกดาหาร เพื่อนำเสนอภารกิจผลงานความสำเร็จ และความร่วมมือในประเด็นต่างๆ จากภาคประชาชน ซึ่งจะได้ถ่ายทอดออกไปสู่สาธารณชนผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ และเครือข่ายสื่อมวลชนจังหวัดมุกดาหาร
ภาพ: กลุ่มภาพถ่ายงานพิธีจังหวัดมุกดาหาร , สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว: อรรถพล หมื่นทุม
Share: