ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารมอบนโยบายการปฏิบัติงานอำเภอตอนตาล

26 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบแนวทางการปฏิบัติงาน ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยมีนางอัญชลี กัลมาพิจิตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมสุธรรมบำเรอราช อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
ก่อนการประชุมได้แวะเยี่ยมชมโครงการธนาคารผลผลิตเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม และร่วมปล่อยปลา ณ ห้วยถ้ำมด บ้านภูผาหอม ตำบลนาสะเม็ง
นายชาคริต ชุมจันทร์ นายอำเภอดอนตาล รายงานสภาพพื้นที่ และสภาพปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ให้แนวทางในการทำงาน พร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ประกอบด้วย เส้นทางคมนาคม ความต้องการเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน และเรื่องด่านประเพณี
สำหรับด่านประเพณีที่อำเภอดอนตาล ให้ดำเนินการได้ตามปกติโดยให้นายอำเภอดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ และให้แนวทางให้หน่วยงานในท้องถิ่นส่งเสริมให้ประชาชนสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ในชุมชน ทั้ง พืชผัก การทอผ้า การแปรรูปอาหาร
นอกจากนี้ ยังได้ขอความร่วมมือ ให้ช่วยกันรักษาความสะอาด ทำหน้าบ้าน หน้าสำนักงาน ให้สวยงามน่าอยู่ ช่วยกันลดปริมาณขยะ และให้มีถังขยะเปียกทุกครัวเรือน เพื่อช่วยปัญหาขยะ และ ลดโลกร้อน
ข่าว- วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: