ประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างเฉียบพลัน

กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ได้มีประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดลงอย่างเฉียบพลัน ฉบับที่ 3/2564 โดยได้ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงพบว่า ระดับน้ำจากสถานีจิ่งหงลดลงอย่างฉับพลันเนื่องจากมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนจิ่งหง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2564 จากเดิม 2,525 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เหลือ 1,854 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ลดลง 671 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที กอนช. จึงให้ จังหวัดบริเวณแม่น้ำโขง ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง และแจ้งเตือนให้ประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขง รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณ 8 จังหวัดริมแม่น้ำโขง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมการเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

Share: