มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทาน ให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลคำป่าหลาย อ.เมืองมุกดาหาร

วันนี้ (23 มกราคม 2566) นายบุญเรือง เมฆฉิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด ให้เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่ได้รับความเดือดร้อน จากเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ณ บ้านเลขที่ 165 และบ้านเลขที่ 54 หมู่ 12 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
ตามที่เทศบาลตำบลคำป่าหลายได้รับแจ้งเหตุอัคคีภัย เมื่อเวลา 09.00 น. วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2566 เป็นเหตุที่ทำให้บ้านพักอาศัยของราษฎรได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง ได้แก่ หลังที่ 1 บ้านเลขที่ 54 หมู่ 12 ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีนายสุริยา รูปดี อายุ 71 ปี เป็นหัวหน้าครอบครัว (ไม่ได้ประกอบอาชีพ เนื่องจากเป็นผู้ป่วยโรคไตต้องได้รับการฟอกไตเป็นประจำ) มีสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 4 คน สมาชิกในครอบครัวประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป ลักษณะบ้านที่เกิดเหตุ บ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ต้นเพลิงเกิดบริเวณคัตเอาท์ชั้นสอง ลุกลามไหม้อาคารบ้านเรือนข้างเคียง และหลังที่ 2 บ้านเลขที่ 165 หมู่ 12 ต.คำป่าหลาย อ.เมือง จ.มุกาดาหาร มีนายพงษ์ศักดิ์ รูปดี อายุ 49 ปี ประกอบอาชีพทำนาและรับจ้างทั่วไป เป็นบ้านปูนชั้นเดียว เสียหายทั้งหลัง
ด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ท่านที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำสิ่งของพระราชทานมาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินสำรองจ่ายมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีอยู่ในจังหวัด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัย สร้างขวัญและกำลังใจ เพื่อต่อสู้ฝ่าฟันให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตภัยครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านที่อยู่อาศัยและการดำรงชีพ ยังมีหน่วยงานให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม ประกอบด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร สโมสรไลอ้อนส์มุกดาหาร เทศบาลตำบลคำป่าหลาย และราษฎรในพื้นที่ ให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในเบื้องต้น
Share: