ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ทล.มห.-3
ประกวดราคาก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2116 ตอนเลิงนกทา – ดอนตาล ปริมาณงาน 4 แห่ง (ปริมาณงาน 136 ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bigging)
Share: