จังหวัดมุกดาหารร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการ กิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร ติดตามความคืบหน้าการดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร- นครพนม

วันนี้ (21 มกราคม 2566)เวลา 10.00 น นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุน เพื่อให้ข้อมูลและความเห็นเกี่ยวกับความคืบหน้าการดำเนินการโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม ของการรถไฟแห่งประเทศไทยตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ณ ห้องประชุมแก้วกินรีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่าคณะกรรมาธิการ ฯ ได้ร่วมประชุมและได้ติดตามสภาพปัญหาการดำเนินงาน ซึ่งมีปัญหาเล็กน้อยที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับดำเนินการแก้ไข เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานให้แล้วเสร็จ ภายใน ปี 2570 พร้อมทั้งเรื่องสนามบินก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีเดียวกัน
นายอิศรากรณ์ เกิดศิริกุล วิศวกรโครงการจากการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากข้อกังวลของกรรมาธิการ และ จังหวัดมุกดาหารทางการรถไฟแห่งประเทศไทย จะได้ดำเนินการแกัไขปัญหาทุกจุดเพื่อให้ทันกับแผนงานที่วางไว้ ส่วนการจ่ายเงินค่าทดแทนและการเวนคืนจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วทันการเปิดใช้งานได้ภายในปี 2570 อย่างแน่นอน
ทั้งนี้นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า จังหวัดมุกดาหาร จะติดตามงานและรายงานความคืบหน้าให้พี่น้องประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการก่อสร้างทางรถไฟ สนามบิน และ ตลาดอินโดจีน
ข่าว – วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: