จังหวัดมุกดาหาร จัดงานรำลึกครบรอบวันละสังขารหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ปีที่ 27 (งานวันค้ำคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า) ประจำปี 2566

วันนี้ (18 มกราคม 2566) เวลา 18.30 น. ที่วัดบรรพตคีรี (วัดภูจ้อก้อ) วรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงานรำลึกครบรอบวันละสังขาร หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ปีที่ 27 (งานวันค้ำคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า) ประจำปี 2566 โดยมีคณะสงฆ์จากทั่วทุกสารทิศ ศิษยานุศิษย์ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีและร่วมกันห่มผ้าเจดีย์หลวงปู่หล้า เพื่อเป็นสิริมงคล และน้อมรำลึกพระคุณอาจาริยบูชา
โดยวัดบรรพตคีรี หรือวัดภูจ้อก้อแห่งนี้ หากย้อนกลับไปเมื่อปี 2500 หลวงปู่หล้า เขมปัตโต พระกรรมฐาน ลูกศิษย์ ในสำนักของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ซึ่งภายหลังจากองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ได้ละสังขารแล้ว องค์หลวงปู่หล้า ได้จาริกเดินธุดงค์แสวงหาทางพ้นทุกข์ มาปฏิบัติภาวนา ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร และได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดภูจ้อก้อ บ้านแวง ตำบลหนองสูงใต้แห่งนี้ ซึ่งในกาลเวลาต่อมา จากการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบของท่าน ทำให้มีลูกศิษย์ ทั้งพระสงฆ์ และฆารวาส เข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์ อบรม คำสั่งสอนของท่านเป็นจำนวนมาก องค์หลวงปู่หล้า ถือเป็นพระอริยะสงฆ์ที่เป็นที่เคารพศรัทธา ของพุทธศาสนิกชน ในแถบถิ่นนี้เป็นจำนวนมาก และในปัจฉิมวัย ท่านได้ละสังขาร เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539
หลังจากนั้น คณะศิษย์ยานุศิษย์ จึงได้พร้อมใจก่อสร้าง องค์เจดีย์เพื่อบรรจุพระอัฐิธาตุขององค์ท่านไว้ ชื่อว่า “เขมปัตตเจดีย์” เพื่อให้ลูกหลานศรัทธา สาธุชนกราบไหว้สักการบูชา รำลึกถึงองค์ท่าน และเมื่อถึงวันครบรอบวันละสังขารดังกล่าว คณะศิษย์ยานุศิษย์ ทั้งและฆราวาสทั้งหลาย ได้ดินทางมาพร้อมกัน ณ วัดภูจ้อก้อแห่งนี้ เพื่อน้อมรำลึกพระคุณของท่าน จึงถือเป็นงานพิธี ที่สำคัญของชาวอำเภอหนองสูง มาจนถึงปัจจุบัน ในเวลาต่อมา ภาคส่วนราชการในพื้นที่อำเภอหนองสูง โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสูงใต้ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในโอกาสดังกล่าว จึงได้กำหนดจัดงานขึ้นอย่างเป็นทางการ เป็นปฏิทินจัดกิจกรรมงานในพื้นที่อำเภอหนองสูง ภายใต้งานชื่อว่า “งานรำลึก ครบรอบวันละสังขารหลวงปู่หล้า เขมปัตโต ปีที่ 27 หรืองานวันค้ำคูณผู้ไทย ไหว้เจดีย์หลวงปู่หล้า” ในปี 2566 นี้ ได้จัดงานขึ้นเป็นครั้งที่ 16 แล้วเพื่อจรรโลง ค้ำจุนพระพุทธศาสนาและรำลึกถึงพระคุณขององค์หลวงปู่หล้า ที่มีต่อพระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชน อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ดลอดทั้งวิถีชีวิตของชาวผู้ไทยให้คงอยู่ให้ตลอดจนสาธุชนได้ร่วมกันสักการบูชา องค์หลวงปู่หล้า เขมปัตโต ในโอกาสสำคัญเป็นประจำทุกปี
ภาพ/ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
Share: