จังหวัดมุกดาหาร ประชุมชี้แจงขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566

วันนี้ (18 มกราคม 2565) เวลา 13:30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายสุเทพ แก้วทอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยชี้แจงให้ส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ได้ศึกษาสร้างความเข้าใจการประเมินฯ และถ่ายทอดตัวชี้วัดตามคู่มือ ตลอดทั้งสร้างการรับรู้ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ รวมทั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแล และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินตามแบบการรับรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในปีงบประมาณ 2565 จังหวัดมุกดาหาร มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีค่าคะแนน ระดับ ดี (A)
สำหรับ ITA (Integrity and Transparency Assessment) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT ส่วนที่ 2 : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT และส่วนที่ 3 : แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้มีมติเห็นชอบคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ITA Manual 2023) ได้มีการปรับปรุงข้อคำถามและรายละเอียดขั้นตอนต่าง ๆ ให้เกิดความสมบูรณ์สูงสุด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐนำคู่มือฉบับนี้ไปใช้ประกอบการประเมิน ITA ให้เป็นไปตามขั้นตอนการประเมินที่กำหนด รวมถึงนำไปใช้ประกอบการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป
ภาพ/ข่าว: อรรถพล หมื่นทุม

Share: