สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นการประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ร่วมกับบริษัท อินเตอร์เทค คอนซัลแตนท์ และบริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแตนท์ จำกัด เพื่อดำเนินงานโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้ดำเนินการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ระหว่างวันที่ 24 – 26 มีนาคม 2564 ณ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร และมุกดาหาร เสร็จสิ้นแล้ว ดูรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Msx619LDNDpnh_BXY4worJkwrxIfkriv

Share: