ประกาศจากนายอำเภอดงหลวงถึงพี่น้อง ชาวตำบลหนองแคนโดยเฉพาะ บ้านก้านเหลืองดง

ประกาศจากนายอำเภอดงหลวงถึงพี่น้อง ชาวตำบลหนองแคนโดยเฉพาะ บ้านก้านเหลืองดง
– ขอความร่วมมือ ให้ประชาชนในหมู่ 1,4,5 อยู่ในบ้านตัวเอง 14 วัน(ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 12 พฤษภาคม 2564) ห้ามออกจากหมู่บ้าน หากไม่จําเป็น หากมีเหตุจําเป็นออกจากหมู่บ้านต้อง ขออนุญาตหรือแจ้งจุดตรวจทุกครั้ง
– ให้ประชาชน ทุกหลังคาเรือน เฝ้าสังเกตอาการ ของบุคคลในครัวเรือน หากมีอาการ ใช้ ไอ มีน้ํามูก เจ็บคอ ปวดเมื่อยตามร่างกาย ท้องเสีย ตาแดง หายใจลําบาก แน่นหน้าอก อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ อาการผิดปกติอื่นๆ ให้แจ้ง อสม. ผู้ใหญ่บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
– ให้ประชาชนทุกคนในหมู่ 1,4,5 ปฏิบัติตัวตามมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด (เว้นระยะห่าง อย่างน้อย 2 เมตร ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน,ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิ สม่ําเสมอ และลงทะเบียนในแอปไทยชนะหรือลงทะเบียนไปในสถานที่ต่างๆ

Share: