จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันครู ประจำปี 2566

วันนี้ 16 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีการงานวันครู ประจำปี 2566 ซึ่งจัดเป็นครั้งที่ 67 ภายใต้ชื่องาน “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา : Teacher’s Power is the Heart of Transforming the Education Quality” พร้อมกล่าวปราศรัยแก่คณะครู โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามุกดาหาร สำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนในสังกัดเทศบาล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดมุกดาหาร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดมุกดาหาร และวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เข้าร่วมในพิธี ซึ่งมีการรณรงค์ให้ครูฯ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า หน้าวัดใกล้บ้านตามศรัทธา และรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยนายศุภศิษฐ อินทรวิเศษ ครูอาวุโสนอกประจำการ ได้นำกล่าวสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และนายสุรพงษ์ รัตนวงศ์ ครูอาวุโสในประจำการ นำกล่าวคำปฏิญาณตนของครูและบุคลากรทางการศึกษา ต่อจากนั้นประธานในพิธีได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในโครงการต่างๆ
สำหรับวันที่ 16 มกราคม ของทุกปี คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็น “วันครู” และกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการจัดงานวันครู โดยคุรุสภา ในครั้งแรกเมื่อปี พุทธศักราช 2500 และได้จัดต่อเนื่องมาแล้วจนปัจจุบัน เป็นครั้งที่ 67 พร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ แม่พิมพ์ พ่อพิมพ์ของชาติ ที่ได้อบรมสั่งสอนแก่ศิษย์มาให้เป็นคนดี มีวิชาความรู้ ทั้งด้านวิชาการและประสบการณ์ เพื่อพัฒนาตนเองให้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไป
Share: