จังหวัดมุกดาหาร ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 13 มกราคม 2566 (เวลา 10.30 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เนื่องในวันคล้ายสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีสมาชิก พอ.สว. ประจำจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดป่าบ้านคำบง หมู่ 4 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว จังหวัดมุกดาหาร มีการให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม บริการการแพทย์แผนไทย ให้บริการตรวจหาสารเคมีในเลือด การให้ความรู้และฝึกทักษะการตรวจเต้านมตนเอง การมอบแว่นตา เวชภัณฑ์ ถุงยังชีพ พร้อมทั้งบริการจากหน่วยงานอื่นๆ ที่เข้าร่วม ได้แก่ ห้องสมุดเคลื่อนที่ การทำหมันสุนัขและแมว บริการตัดผมฟรี บริการให้คำปรึกษาด้านการเกษตร และการลงพื้นที่มอบถึงยังชีพและให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงและครอบครัวในพื้นที่ ต.โชคชัย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจมากมายแก่ประเทศชาติ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีโครงการในพระอุปถัมภ์หลายร้อยโครงการ ทั้งด้านการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การแพทย์และการสาธารณสุข การต่างประเทศ การศาสนา และอื่น ๆ
ทั้งนี้ จังหวัดมุกดาหารได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. ลำดับที่ 48 ของประเทศ ตั้งแต่ พ.ศ 2525 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน และมีการดำเนินกิจกรรมสืบสานพระปณิธานของพระองค์เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่พระพสกนิกรชาวจังหวัดมุกดาหาร เป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
Share: