ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “ผู้นำระดับสูงเพื่อการส่งเสริมดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร” รุ่นที่ 1

ข้อเสนอโครงการผู้นำเกษตร_401165 อัพเดพ

ค่าลงทะเบียน ตลอดหลักสูตรรวมกิจกรรมเรียนรู้และศึกษาต้นแบบในต่างประเทศ เป็นเงินทั้งสิ้น 89,000 บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวม VAT 7%แล้ว ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ห้องพักพิเศษ และ/หรือ กิจกรรมนอกเหนือจากที่หลักสูตรกำหนดไว้

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด

  • ใบสมัครหลักสูตรผู้นำระดับสูงเพื่อการส่งเสริมดิจิทัลด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร ” รุ่นที่ 1   Docx | PDF
  • โครงการหลักสูตร ดาวน์โหลด
  • ตารางวิทยากรและหัวข้อบรรยาย ดาวน์โหลด

Share: