จังหวัดมุกดาหารจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2566

นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี จังหวัดมุกดาหารได้รับผลกระทบด้านมลพิษจากหมอกควันและปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชนชน จังหวัดมุกดาหารจึงกำหนดให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดมุกดาหารเป็นเขตควบคุมการเผาในที่โล่งทุกกรณี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน และมลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขปัญหามลพิษด้วยฝุ่นละออง ตามคติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยมอบให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการงดเผาวัสดุทางการเกษตร วัชพืช และขยะมูลฝอย หากผู้ใดกระทำอันก่อให้เกิดเพลิงไหม้ต่อผู้อื่นและทรัพย์สินของผู้อื่น ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินเจ็ดปี และปรับไม่เกิน 140,000 บาท
พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชน งดกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน ฝุ่นละออง ความสั่นสะเทือน เขม่า สิ่งมีพิษ รวมถึงกรณีอื่นๆ หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท และขอความร่วมมือสอดส่องดูแล ห้ามก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่าฯ อันเป็นการทำลายป่าหรือเสื่อมสภาพ ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุก 1-20 ปี หรือปรับ10,000-2,000,000 บาท
ทั้งนี้หากพบเห็นไฟไหม้ป่า หรือไฟไหม้ในที่โล่งพื้นที่ต่างๆ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสายด่วนแจ้งเหตุไฟไหม้-ดับเพลิง โทร.199
Share: