ผู้ว่าฯ มุกดาหาร มอบนโยบายก่อนเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

วันนี้ (9 มกราคม 2566) เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบนโยบายก่อนเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร สมัยวิสามัญ ประจำปี 2566 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร โดยมีประเด็นสำคัญ อาทิ การเร่งรัดในการปรับปรุงลิฟท์ ภายในหอแก้วมุกดาหารให้สามารถใช้การได้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว การขอใช้พื้นที่อาคารรวมใจ พื้นที่ภูผาเจีย เพื่อเป็นสำนักงานเพื่อการเตรียมความพร้อมจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และการเข้าไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ในพื้นที่ดังกล่าว ให้ประชาชนได้เห็นการตื่นตัว นอกจากนี้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้หารือและซักถามในประเด็นอื่นๆ ในนโยบายที่เกี่ยวข้องกับของผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ที่สภาฯ จะได้ทราบและนำเป็นข้อมูลในการประชุมต่อไป
สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีญัตติเพื่อพิจารณาทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่
1. ญัตติระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566
2. ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ในงบลงทุนค่าครุภัณฑ์ รวม 7 รายการ
3. ญัตติขอความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตของเทศบาลตำบลหว้านใหญ่ กรณีขออนุญาตติดตั้งชุดโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ จุดเสี่ยงมุมมืดตามข้างถนนในตำบลหว้านใหญ่ 3 สายทาง
4. ญัตติขอความเห็นชอบการทำกิจการนอกเขตเทศบาลตำบลดงมอน กรณีขออนุญาตก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลวงท้องถิ่น บ้านดอนสวรรค์-ตาดโตน หมู่ที่ 2 บ้านดอนสวรรค์ ตำบลดงมอนอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร
5. ญัตติขอความเห็นชอบการขอใช้ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ มห 506 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 26 ไร่ 96 ตารางวา พร้อมปรับปรุงอาคารรวมใจ สำหรับรองรับการจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
โดยการญัตติดังกล่าวจะมีการอภิปรายและลงมติของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารในช่วงบ่าย ซึ่งท่านสามารถติดตามสรุปการประชุมฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ อบจ.มุกดาหารต่อไป
Post By : AoMiNE €¥@Com-Tech กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
Share: