จังหวัดมุกดาหาร เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ ที่ทำการมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร เต็กก่าจีหมกเกาะ ตอบรับนโยบาย “คนไทยต้องทำ CPR เป็น”

วันที่ 5 มกราคม 2566 (เวลา 10.00 น.) นายวรญาณ บุณณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร และ ดร.พิเชษฐ์ หนองช้าง รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ฯประจำจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯให้การต้อนรับ
ศูนย์การเรียนรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ณ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร จัดตั้งขึ้นเพื่อร่วมกันสร้างรากแก้วแห่งความรู้ด้านการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานให้กับภาคประชาชน ตอบสนองนโยบายของภาครัฐ ที่มีความต้องการให้คนไทยมีความรู้ความสามารถในการทำ CPR เป็น จำนวน 10 ล้านคนภายใน 3 ปี รวมทั้งเพื่อช่วยลดการสูญเสียชีวิตของประชาชนเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีแม้ว่าการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจะมีความสำคัญ แต่ในประเทศไทยมีผู้ที่ผ่านการอบรมทางด้านนี้น้อยกว่าร้อยละ 1 ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นการช่วยให้ผู้ป่วยมีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มขึ้น โดยวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพที่ถูกต้อง จึงเป็นสิ่งเร่งด่วนที่ควรได้รับการแก้ไขพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งท่านสันติชัย วรวิริยะประเสริฐ ประธานมูลนิธิการกุศลมุกดาหาร เล็งเห็นถึงปัญหาและความสำคัญเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงมีแนวคิดให้พัฒนาบุคลากรของมูลนิธิฯ ทางด้านการกู้ชีพกู้ภัย ส่งเข้าอบรมศึกษาดูงาน จนมูลนิธิฯเข้าสู่ระบบการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ.2547 ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกู้ชีพและอาสาสมัครฯ ที่มีความรู้ระดับ EMR จนถึง EMT-B เป็นจำนวนมาก ซึ่งบุคคลเหล่านี้ นอกจากจะเป็นกำลังในการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกต้องและทันท่วงทีแล้ว ตั้งแต่นี้ต่อไปจะสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่ภาคประชาชน, เยาวชน รวมถึงอาสาสมัครและบุคลากรในสังกัดของมูลนิธิฯ รวมถึงพี่น้องเครือข่ายได้อีกด้วย
ปัจจุบัน มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร ได้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยมีครูผู้สอนการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ผู้ช่วยครูผู้สอนฯ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมและมีทรัพยากรต่างๆ สื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน มีสถานที่ที่เหมาะสมต่อการฝึกอบรม เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและประชาชนที่สนใจ ให้สามารถช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตที่เกิดขึ้น
ในส่วนของภาคประชาชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐ, เอกชน, โรงเรียน ชุมชน ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร สามารถติดต่อเพื่อเรียนหลักสูตรการปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐานได้ฟรี และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป
ติดต่อ มูลนิธิการกุศลมุกดาหาร
โทร. 098-502-9000
.
เพราะการช่วยชีวิตเป็นหน้าที่ของทุกคน
#เราจะเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านการกู้ชีพขั้นพื้นฐานสู่ประชาชนอย่างไร้ขีดจำกัด
Share: