จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ 26 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนบ้านแมด ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชนจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชของชาติไทย ด้วยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งก่อนทำกิจกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารและจิตอาสา พร้อมใจกันกล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดีด้วยหัวใจ” หลังจากนั้น ได้แบ่งหน้าที่กันทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการตัดหญ้า เก็บกวาดใบไม้ เก็บขยะทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนบ้านแมด ให้สะอาดสวยงาม เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อไป
สำหรับพระราชประวัติ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มีพระนามเดิมว่า สิน เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ก่อตั้งอาณาจักรธนบุรี และเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวของราชอาณาจักรธนบุรี เดิมพระองค์เป็นนายทหารในรัชกาลสมเด็จพระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์ ต่อมา พ.ศ. 2310 เกิดการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง พระองค์ได้เป็นผู้นำขับไล่ทหารพม่าที่ยึดครองกรุงศรีอยุธยาอยู่ในเวลานั้น และได้ปราบดาภิเษก เป็นพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา อีกเจ็ดเดือนถัดมา พระองค์ย้ายเมืองหลวงไปยังกรุงธนบุรี และรวบรวมแผ่นดิน ซึ่งมีขุนศึกก๊กต่างๆ ปกครองให้กลับเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง เช่นเดียวกับการขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ ยังทรงฟื้นฟูราชอาณาจักรในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทั้งส่งเสริมกิจการ ด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา ภายหลังรัฐบาลไทยประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน” และยังทรงได้รับสมัญญานาม “มหาราช” วันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี จึงเป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทยอีกหนึ่งวัน เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่าให้แก่ประเทศไทย และเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว
Share: