จังหวัดมุกดาหารจัดกิจกรรม สภากาแฟ ครั้งที่ 1 ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 (เวลา 07.00 น.) นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธาน ในการจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหารครั้งที่ 1/2566 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ตำรวจ ทหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมุกดาหาร นายอำเภอนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และองค์กรเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหา รวมถึงข่าวสารต่างๆ จากหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคม โดยการจัดงานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหารในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร และชมรมนายอำเภอจังหวัดมุกดาหาร เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้มอบแนวทางในการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร โดยให้แต่ละหน่วยงานราชการผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับทราบรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมต่างๆ
Share: