ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายการทำงานให้ทุกหน่วยงานยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และยึดหลักการ “ ทำ ทัน ที “

20 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร ให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุมแก้วกินนารีชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร
นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ขอให้ทุกหน่วยงานทำงานเชิงรุก มีเป้าหมายและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยยึดหลักการ “ทำทันที ” ทั้งการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลผ่านกระทรวง ,กรม, งานในพื้นที่จังหวัด และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผ่านศูนย์ดำรงธรรมทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ และขอให้หน่วยงานทุกระดับ มีการทำงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและให้มีการประเมินผลการทำงานด้วย พร้อมทั้งฝากให้ทุกส่วนราชการใส่ใจผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งเรื่องขวัญ กำลังใจเพื่อให้การขับเคลื่อนงานให้มีประสิทธิภาพ
ส่วนการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดน จะขับเคลื่อนผ่านณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดมุกดาหาร (กรอ.จ.มห.)
สำหรับปัญหาเรื่องการก่อสร้างตลาดอินโดจีนที่ไม่แล้วเสร็จและเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดมุกดาหารมานานจะเร่งหางบประมาณเพื่อดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จได้โดยเร็ว
นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้จัดโครงการ “คาราวานน้ำใจ ของขวัญปีใหม่ จากใจมุกดาหาร “ เพื่อนำของขวัญปีใหม่ ของใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค ผ้าห่มกันหนาว มอบให้กับพี่น้องประชาชนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 911 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานจะนำไปส่งมอบให้กับชาวมุกดาหารกลุ่มเป้าหมาย ถึงบันไดบ้านด้วยตนเอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและให้กำลังใจในโอกาสปีใหม่ด้วย
ข่าว- วันวิภา แพงแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร
Share: