จังหวัดมุกดาหาร จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2565 ภายใต้หัวข้อ อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน “Soils, Where Food Begins”

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 11:15 น. นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน วันดินโลกปี 2565 พร้อมมอบรางวัลหมอดินอาสาและเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หมอดินอาสา ภาคีเครือข่ายด้านการเกษตรภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมพิธี ที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
นายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร กล่าวว่า หัวข้อการจัดงานวันดินโลกประจำปี 2565 องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ ได้กำหนดหัวข้อการจัดงาน หรือประเด็นเพื่อสร้างพันธกิจร่วมกัน คือ อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน “Soils, Where Food Begins” เพราะดินเป็นแหล่งผลิตอาหารอาหารถึงร้อยละ 95 โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสุขภาพดินที่ดี ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงและความปลอดภัยทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อมที่ดี ตามแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียว ซึ่งหมายถึง การพัฒนาสุขภาพ คน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกัน ให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวม
ทั้งนี้ กิจกรรมในงานวันดินโลกในครั้งนี้ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม นิทรรศการวันดินโลก อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน นิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นิทรรศการของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตลาดผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดมุกดาหาร และกิจกรรมเสวนาหัวข้อ “อาหารก่อกำเนิด เกิดจากดิน” ดินดี อาหารปลอดภัย เพื่อสุขภาพที่ดีของเครือข่ายหมอดินอาสาจังหวัดมุกดาหาร
ภาพ สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว ณัฐรัชต์ หงษ์คำ
Share: