การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

• หนังสือแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจในสังกัด มท. ที่ มท 0201.2/ว8133 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
• หนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัด สป.มท. และ สร.มท. ที่ มท 0201.2/ว8134 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
• หนังสือแจ้งจังหวัด ที่ มท 0201.2/ว8135 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2565
– สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 1
– สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 2
– สื่อประชาสัมพันธ์โปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Poster) เรื่องธงชาติไทย 3

Share: