มุกดาหาร จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร

มุกดาหาร จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร
ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก เทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกคาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมการ เดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔
นายเพียร แสวงบุญ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองมุกดาหาร กล่าวว่า กิจกรรมการเดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ฯ ในวันนี้ สืบเนื่องจากตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑กุมภาพันธ์ ๒๕ ๖ ๔ ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ นั้นเพื่อให้การจัดการเลือกตั้ง ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด ในการนี้ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลเมืองมุกดาหาร จึงได้จัดกิจกรรมการเดินรณรงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ฯ ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เพื่อให้ประชาชน ได้รับทราบถึงความสำคัญของการเลือกตั้งท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานของการปกรองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ประชาชน ไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุดและให้กระบวนการเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ และยุติธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้ง ที่มีความโปร่งใส , ปราศจากการซื้อสิทธิ – ขายเสียงการจัดกิจกรรมในวันนี้ ได้กำหนดให้มีการเดินรณรงค์ โดยเริ่มจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก ไปตามถนนสองนางสถิตย์ ผ่าน ถนนสมุทรศักดารักษ์ , ถนนพิทักษ์พนมเขต และกลับมาสิ้นสุด ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โดยมีผู้ร่วมขบวนประกอบด้วย บุคลากรของเทศบาลเมืองมุกคาหาร , นักศึกษาจาก กศน.อำเภอเมืองมุกดาหาร และกลุ่มพลังมวลชน ได้แก่สมาชิก อปพร. และสมาชิก อสม. รวมทั้งสิ้น จำนวน ๔๐๐ คน
ข่าว – ประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: