จ.มุกดาหาร จัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย

จ.มุกดาหาร จัดประชุมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย
วันที่ 11 มี.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดการประชุมตามโครงการเสริมสร้างการรับรู้ให้กับนายจ้างสถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ปี 2564 ณ ห้องพลอย บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม พลอย พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายวีรเดช พลสวัสดิ์ จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ และมีนายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว องค์กรภาคีเครือข่าย ร่วมประชุม
นายวีรเดช พลสวัสดิ์ จัดหางานจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า ปัจจุบันจังหวัดมุกดาหาร มีนายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างคนต่างด้าว จำนวน 651 คน/แห่ง มีคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1,093 คน ในจำนวนนี้เป็นคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา จำนวน 992 คน คนต่างด้าวกลุ่มฝีมือชำนาญการ จำนวน 96 คน กลุ่มส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1 คน และชนกลุ่มน้อย จำนวน 4 คน สำหรับคนต่างด้าวที่ได้รับการผ่อนผันตาม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 มีจำนวน 380 คน โดยเป็นคนต่างด้าวที่ มีนายจ้าง จำนวน 312 คน และยังไม่มีนายจ้าง จำนวน 68 คน
การจัดประชุมฯครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นายจ้าง สถานประกอบการ แรงงานต่างด้าว และองค์กรภาคีเครือข่าย ได้รับทราบข้อมูลและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว ได้อย่างถูกต้อง และได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดมุกดาหาร ที่ทำการปกครองจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร และสำนักงานจัดหางานจังหวัดมุกดาหาร มาบรรยายให้ความรู้และขี้แจงขั้นตอนการดำเนินการให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม
ชรายุทธ-ข่าว
ส.ปชส.มุกดาหาร

Share: