แต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี

แจ้ง

  1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
  2. คลังจังหวัดมุกดาหาร
  3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร
  4. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงมุกดาหาร
  5. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร
  6. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานมุกดาหาร
  7. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดมุกดาหาร
  8. ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลฯ สำนักงานจังหวัดมุกดาหาร
มห 0017.2-ว3520 ตั้งคณะทำงานเร่งรัด

Share: