ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 4 / ๒๕65 ผ่านระบบโปรแกรม Cisco Webex Meetings ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา ๐9.3๐ น.

วาระประชุม 4.65
เอกสารประกอบวาร 4.65

Share: