จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับคณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการทุจริต (สปท. ป.ป.ท) ได้จัดประชุมการลงพื้นที่บูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Big Rock) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต

Share: