รับมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ

วันที่ 10 มี.ค.64 เวลา 10.00 น. นายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นำหัวหน้า/ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) และระบบถ่ายทอดสด (Video Streaming) รับมอบนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติจาก พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ โดยถ่ายทอดสัญญาณจาก ห้องประชุม 1 ปภ. อาคาร 3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปยังส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนกลไกการเสริมประสิทธิภาพในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมสั่งการให้หน่วยปฏิบัติเข้มข้นดูแลความปลอดภัยทางถนนแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เน้นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดควบคู่กับการสร้างการรับรู้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เพื่อสร้างมาตรฐานการสัญจรของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน

ชรายุทธ-ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: