ด่วนที่สุด มห 0017.5/ว 2721 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่องการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ในส่วนของกรรมการผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นประเภทสามาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ด่วนที่สุด มห 0017.5-2721 ลงวันที่ 12 เมษายน 2565 เรื่องการดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
Share: