ประชาสัมพันธ์ตอบแบบวัดการรับรู้ EIT

จังหวัดมุกดาหาร ขอความร่วมมือในการตอบแบบวัดการรับรู้ EIT เพื่อประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของจังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

– เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานรัฐที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อกับหน่วยงาน ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน จุดให้บริการของหน่วยงาน และสถานที่ดำเนินโครงการ ตอบแบบวัด EIT ในระบบ ITAS ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์

*** ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ****

Share: