มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ชะลอการเปิดด่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งสองฝั่ง มีแนวโน้มสูงขึ้น จากกรณีที่จังหวัดมุกดาหาร

📢 มุกดาหาร – สะหวันนะเขต ชะลอการเปิดด่าน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งสองฝั่ง มีแนวโน้มสูงขึ้น
จากกรณีที่จังหวัดมุกดาหาร โดย นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ได้ประกาศความพร้อมในการเปิดด่านถาวรสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) และด่านประเพณี ในวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่จะถึงนี้ โดยที่ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดด่านชายแดนไทย-ลาว (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 ซึ่งมีคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว จังหวัดมุกดาหาร ส่วนราชการและองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมีมติเห็นชอบ มาตรการเตรียมความพร้อมในกรณีการเปิดด่านจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร(ท่าเทียบเรือ-ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) แล้วสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) โดยกำหนดมาตรการ แบ่งเป็น 3 ส่วนได้แก่ 1) เรือขนเฉพาะสินค้า 2) เรือขนสินค้าพร้อมผู้โดยสาร และ 3) รถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถโดยสารระหว่างประเทศผ่านสะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) นั้น ปรากฏว่าในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร และแขวงสะหวันนะเขต นั้น ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 43) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ที่ 6/2565 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โควิด 19 ที่ 7/2565 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 24) ที่กำหนดให้จังหวัดมุกดาหารเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เป็นผลให้วันที่ 1 เมษายน 2565 ต้องชะลอการเปิดด่านณจุดผ่านแดนถาวรอำเภอเมืองมุกดาหาร (ท่าเทียบเรือ-ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร) และสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Share: