จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร และแผ่นดินไทย

จังหวัดมุกดาหาร จัดพิธีถวายพานพุ่มเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อราษฎร และแผ่นดินไทย
วันนี้ (31 มีนาคม 2565) เวลา 08.00 น. ที่หอประชุม 250 ปีมุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า เนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ซึ่งตรงกับวันที่ 31 มีนาคมของทุกปี โดยมีข้าราชการ ทุกสังกัดกระทรวงเข้าร่วมงานรัฐพิธีฯ ในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
เนื่องในมหามงคลสมัย วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชคุณูปการแก่ประเทศและประชาชนเป็นล้นพ้นที่จะพรรณนาได้ เมื่อเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัตินั้น บ้านเมืองเริ่มเผชิญปัญหาด้านสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศในยุโรปและอเมริกา แต่ด้วยพระปรีชาญานอันสุขุมลึกซึ้งได้ผ่อนปรนมิให้กระทบกระเทือนทั้งผลประโยชน์ของประเทศและสัมพันธไมตรีระหว่างกัน ได้ทำนุบำรุงการพาณิชย์นาวี และมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศอย่างกว้างขวาง รายได้หลั่งไหลเข้มาเป็นงบประมาณบำรุงแผ่นดินเต็มที่ ข้าราชการได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดเงินเดือนเป็นครั้งแรก ทรงเพิ่มพูนรายได้ของประเทศและได้ทรงบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามที่สร้างมาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ 1 ซึ่งร่วงโรยลงตามกาลเวลา สำหรับพระอารามใหม่ที่ทรงสร้างซึ่งมีลักษณะศิลปกรรมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีอยู่มากกว่า 30 พระอาราม ซึ่งล้านแต่งดงามวิจิตรเป็นศรีสง่าแก่พระนคร ทรงสร้างคัมภีร์พระไตรปิฏกอันเป็นหัวใจของการศึกษาพระธรรมบท กำหนดให้พระเปรียญนักธรรม สอบเพื่อส่งเสริมให้มีพระเถระที่ทรงคุณวุฒิสูง ประดับเป็นอาภรณ์แห่งพระบวรพุทธศาสนา ปรากฏว่าพระศาสนารุ่งโรจน์แพร่ขยายไปสู่ดินแดนพระพุทธศาสนา ในประเทศศรีลังกาด้วย ทรงเล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นความเจริญของบ้านเมืองและประชาชน จึงโปรดให้จารึกความรู้นานาชนิดไว้ภายในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ ทั้งวิชาวรรณคดี ตำรายา โหราศาสตร์ การช่าง ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสศึกษาอย่างกว้างขวาง จนกล่าวกันว่า วัดโพธิ์ คือ มหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย
ในส่วนการบำรุงรักษาความมั่นคงของประเทศนั้นทรงยึดหลักการ รักษาศักดิ์ศรีของประเทศเป็นสำคัญ ดังนั้นพระองค์จึงทรงทุ่มเทป้องกันข้าศึกษาที่แผ่อิทธิพลเข้ามาทำลายความสงบสุขภายในหัวเมืองในพระราชอาณาเขต ด้วยการส่งกองทัพไปปราบปรามทำให้ข้าศึกษาระย่อหยุดยั้งลง การศึกแม้จะยืดเยื้อเนิ่นนานแต่ด้วยเหตุที่เศรษฐกิจในรัชสมัยได้จัดระเบียบไว้อย่างเรียบร้อย จึงมิได้กระทบกระเทือนสถานภาพการเงินของประเทศทรงทำลายฝิ่น ซึ่งเป็นยาเสพติดร้ายแรงในสมัยนั้นให้หมดไปจากประเทศ เพื่อป้องกันพสกนิกรให้รอดพ้น จากความหายนะ อันเป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของชาติ น้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยแผ่นดินล้นพ้นสุดที่จะคณานับได้ พระราชทานเสรีภาพให้หมู่พระบรมราชวงศ์ มุขอำมาตย์ ข้าราชการ เลือกสรรอัญเชิญ ผู้ที่เหมาะสมสืบราชสันตติวงศ์ ทรงจัดสรรพระราชทรัพย์ พระราชทานไว้ทำนุบำรุงพระอารามที่ยังค้างอยู่ให้สำเร็จ และพระราชทานทรัพย์ส่วนที่สำคัญที่สุด คือ ส่วนที่พระราชทานไว้แก่แผ่นดิน ซึ่งเก็บรักษาไว้ในถุงแดงเป็นจำนวนหลายหมื่นชั่ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงนำมาเป็นค่าชดใช้แลกเปลี่ยนอธิปไตยของชาติในกรณีพิพาทดินแดน ระหว่างไทยกับฝรั่งเศส เมื่อ ร.ศ.112 อันเป็นวิกฤตการณ์ที่คับขันล่อแปลมในสมัยนั้นอย่างยิ่งยวดจึงอาจกล่าวได้ว่า ถ้ามิใช่พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานพระราชทรัพย์ไว้แล้ว ชาวไทยทั้งมวลจะภาคภูมิในความเป็นชาติเอกราชอย่างสง่าผ่าเผยเช่นปัจจุบันนี้มิได้ พระราชกรณียกิจตลอดเวลา 27 ปี แห่งการครองราชย์ทรงสร้างสรรค์คุณประโยชน์อเนกอนันต์อันเป็นรากฐานแห่งความเจริญวัฒนาทั้งสิ้น
.
ภาพ : สุระณรงค์ อ่อนสนิท
ข่าว : อรรถพล หมื่นทุม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, เด็ก, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน, สถานที่ในร่ม และ วัด
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ วัด
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน, ผู้คนกำลังยืน, ผู้คนกำลังนั่ง, สถานที่ในร่ม และ ข้อความพูดว่า "มีนาคม ๒๕๖៤ 见 7 EXIT หางออกหนีไฟ"
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 17 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน, ชุดเครื่องแบบทหาร และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
Share: