ประกาศจังหวัดมุกดาหาร

ทช.มห.-5

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามห้วยวังนอง พร้อมถนนเชื่อมต่อคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านวังนอง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร (ไม่มีทางเข้า) ความยาว 50 เมตร และถนนต่อเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กกว่าง 5.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ความยาว 0.430 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

Share: