จังหวัดมุกดาหาร ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดมุกดาหาร ออกประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติประกาศเกียรติคุณ
รวมทั้งรับเกียรติบัตร และเข็มเชิดชูเกียรติ (ครุฑทองคำ) ในวันที่ 1 เมษายน 2565 โดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกคาหาร ประจำปี พ.ศ.2564 โดยผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร ประจำปี พ.ศ.2564 ประกอบด้วย
.
1️⃣. นายปรีชา เจริญทรง
ตำแหน่ง คลังจังหวัดมุกดาหาร สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
2️⃣. นายประวิตร ศรีบุญรัตน์
ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
3️⃣. นางกรรณิกา ลิ้มตระกูล
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลมุกดาหาร ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
.
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
Share: