กรมการปกครอง ชวนเด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกได้ที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ เอกสารที่ใช้ คือ สูติบัตร หากไม่มีใช้เอกสารที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน ฯลฯ สอบถามโทร.1548

กรมการปกครอง ชวนเด็กอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกได้ที่สำนักงานเขต หรือ ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศ
เอกสารที่ใช้ คือ สูติบัตร หากไม่มีใช้เอกสารที่ราชการออกให้ เช่น ใบสุทธิ สำเนาทะเบียนนักเรียน ฯลฯ
สอบถามโทร.1548

https://www.facebook.com/PRDMukdahan/posts/256261103375371

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร

Share: