มุกดาหารจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565

มุกดาหารจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565
วันนี้ เวลา 07.00 น. พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2565 โดยมีพระราชรัตนโมลี เจ้าคณะจังหวัดมุกดาหาร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ที่วัดศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมืองฯ จังหวัดมุกดาหาร
ทั้งนี้ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่มีการประชุมสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพุทธศาสนา ที่เรียกว่า “จาตุรงคสันนิบาต” และเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ แก่พระสงฆ์สาวกเป็นครั้งแรก ณ เวฬุวันวิหาร เมืองราชคฤห์ เพื่อให้พระสงฆ์นำไปประพฤติปฏิบัติ อีกทั้งวันมาฆบูชายังเกิดเหตุการณ์สำคัญ ขึ้น 4 ประการคือ มีพระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ เพื่อสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ ผู้ได้อภิญญา 6 และได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้า หรือ เอหิภิกขุอุปสัมปทา
จังหวัดมุกดาหาร จึงจัดพิธีบำเพ็ญกุศล และตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมใจประพฤติปฏิบัติตน บำเพ็ญกุศลรักษาศีล ละเว้นอบายมุขทั้งปวง รวมถึงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมทางพระพุทธศาสนาที่ดีงาม และยังเป็นการร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับชาติไทยให้สืบต่อไป
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 9 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

Share: