ระเบียบวาระการประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 1 / ๒๕65 วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา ๐9.3๐ น. ณ ห้องประชุมแก่งกะเบา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร (ผ่านระบบโปรแกรม Cisco Webex Meetings)

แนบวาระ 1.65
ระเบียบวาระประชุม 1.65

Share: