ที่ มห 0017.5/ว 278 ลว 14 มกราคม 2565 เรื่อง ขอเชิญเข้ารับอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

2. แบบตอบรับ

มห 0017.5_ว 278 ลว 14 ม.ค. 65

1. กำหนดการอบรมเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0″]

บัญชีรายชื่อ ขอเชิญเข้ารับการอบรม ฯ
Share: