เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G 8 กลุ่มจังหวัด ที่ร่วมสนองพระราชดำริ

เรื่อง สรุปรายงานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ ระยะ 5 ปีที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) กลุ่ม G 8 กลุ่มจังหวัด ที่ร่วมสนองพระราชดำริ

Share: